วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

งานวิจัย :การสร้างแบบฝึกการแต่งโคลงสี่สุภาพสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

รายงานการวิจัยชั้นเรียน
ชื่องานวิจัย : การสร้างแบบฝึกการแต่งโคลงสี่สุภาพสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ชื่อผู้วิจัย : นางสาวสิทธิลักษณ์ ทิวทัศน์
                                                         บทคัดย่อ
                      จุดมุ่งหมายในการศึกษา เพื่อสร้างแบบฝึกการแต่งโคลงสี่สุภาพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ๘๐/๘๐ และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการแต่งโคลงสี่สุภาพสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ก่อนใช้แบบฝึกและหลังใช้แบบฝึก
                     กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๔๔ ภาคเรียนที่ ๒ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล  จำนวน ๑๕ คน
                     เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วยแผนการสอนโคลงสี่สุภาพ ๑ แผน แบบฝึกการแต่งโคลงสี่สุภาพจำนวน ๓ แบบฝึก วิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าสถิติร้อยละ ค่าเลี่ย การทดสอบแบบ t-test dependent
                     ผลการวิจัยพบว่า แบบฝึกการแต่งโคลงสี่สุภาพที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ ๙๘.๕๐/๙๘.๖๖ และผลสัมฤทธิ์ทางการแต่งโคลงสี่สุภาพของนักเรียนหลังใช้แบบฝึกสูงกว่าก่อนใช้แบบฝึกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.๐๑